WST-4

2-Benzothiazolyl-3-(4-carboxy-2-methoxyphenyl)-5-[4-(2-sulfoethylcarbamoyl)phenyl]-2H-tetrazolium. Application: NADH and NADPH detection.


WST-4
DJW203
100 mg